Warunki

Warunki Korzystania z witryny HaftNadruk.pl

Ze względu na wprowadzane innowacje technologiczne i zmiany obowiązujących ram prawnych niniejsze Warunki Korzystania muszą być zmieniane i/lub modyfikowane przez nas raz na pewien określony czas. Dlatego prosimy użytkowników o każdorazowe zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania przy każdej wizycie na tej witrynie i branie pod uwagę wszelkich zmian i/lub poprawek.

Wstęp

Przedstawiona strona internetowa została Państwu udostępniona przez firmę Milka Kamila Musiał z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 62. Informacje udostępnione w tym serwisie dotyczące Firmy Milka, oraz osób trzecich, zostały wybrane z największą rzetelnością. Nie możemy jednak udzielić gwarancji co do kompletności i prawidłowości tego przekazu. Firma Milka nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy w treści. Zawarty w niniejszej witrynie internetowej przekaz dotyczący prognoz został złożony zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednakże faktycznie osiągnięte przez firmę Milka wyniki mogą odbiegać od wyżej wymienionych przewidywań, ponieważ są one uwarunkowane od ciągu czynników o charakterze konkurencyjnym i makroekonomicznym, które w poszczególnych przypadkach znajdują się poza nadzorem Firmy Milka.
Bez naruszenia jakichkolwiek prawnych zobowiązań dotyczących zmiany oświadczeń zawierających prognozy,Milka nie zamierza w sposób ciągły aktualizować wszystkich ww. oświadczeń zawartych w niniejszej witrynie.

Swoim dostępem do strony akceptujecie Państwo bez ograniczeń i zastrzeżeń poniższe Warunki Użytkowania, które można przeczytać lub wydrukować.
Do korzystania z niniejszego serwisu internetowego konieczne jest posiadanie przez Państwa dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych.
Korzystanie z niniejszego serwisu może zostać zakończone przez Państwa w każdej chwili.

Treści zawarte na niniejszej stronie, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty produktów, usług Firmy Milka.

Ogólne Warunki Korzystania z prezentacji internetowej

1. Prawo autorskie

Informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej (zawartość, struktura) są chronione prawem autorskim. Zakazane jest zwłaszcza ich powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne. Kopiowanie i użytkowanie – również we fragmentach Powielanie informacji lub danych, zwłaszcza wykorzystanie tekstów, fragmentów tekstu, materiałów graficznych lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie lub rozpowszechnianie, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Firmy Milka.
Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie Firmie Milka z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa powyżej. Materiały zdjęciowe Firmy Milka, które dla celów redakcyjnych są powielane i/lub elektronicznie udostępniane osobom trzecim, muszą być opatrzone zastrzeżeniem: “Copyright Milka Kamila Musiał, Wszystkie prawa zastrzeżone“. To samo dotyczy informacji prasowych Milki opatrzonych przez nas wyżej wymienionym zastrzeżeniem.

2. Znaki towarowe

Logo HaftNadruk oraz wszystkie nazwy produktów i/lub ich wizerunki znajdujące się na niniejszych stronach są zarejestrowanymi znakami towarowymi Firmy Milka lub licencjodawców. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie lub naruszenie tych znaków jest zabronione i stanowi naruszenie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, innych aktów prawnych dotyczących własności intelektualnej lub nieuczciwej konkurencji.

3. Wyłączenie odpowiedzialności Firmy Milka za treści zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich:

a) Strony internetowe Firmy Milka posiadają powiązania (tzw. “hiperlinki“) do stron internetowych osób trzecich, których treść nie jest w pełni znana Firmie Milka. Milka pośredniczy w dostępie do tych stron, jednak nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich treści. Nasze linki do obcych stron internetowych mają jedynie za zadanie ułatwienie nawigacji. Nie identyfikujemy się z wypowiedziami umieszczonymi na stronach powiązanych. Zwłaszcza zaś nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie na tych stronach przepisów i praw osób trzecich.

b) Właściciel stron internetowych, do których istnieje powiązanie (hiperlink) ze strony Milki, ponosi wyłączną odpowiedzialność zarówno za treść swojej strony, jak i za oferowane tam produkty oraz za realizacje zamówień.

c) Milka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, znaków towarowych i dóbr osobistych, dokonanych na tej stronie.

d) W przypadku zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem i danym właścicielem strony internetowej względnie reprezentowanym tam oferentem, w żadnym jednak przypadku do umowy pomiędzy Milką, a użytkownikiem. Prosimy uwzględnić ogólne warunki handlowe danego oferenta na powiązanej stronie internetowej.

e) To zastrzeżenie dotyczy wszystkich linków wyświetlanych na stronie haftnadruk.pl oraz zawartości stron internetowych, do których użytkownik jest przekierowany przez takie linki.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelka odpowiedzialność Milki z tytułu szkód wynikających z korzystania z niniejszej witryny, niezależnie od przyczyny prawnej, w tym czynu niedozwolonego, jest ograniczona do szkód spowodowanych winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. W takim stopniu, w jakim istnieje obowiązkowa odpowiedzialność Milki wskutek naruszenia istotnych obowiązków umownych, ogólna kwota jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego jest ograniczona do odszkodowania za szkody rzeczywiste. Nie narusza to zakresu odpowiedzialności Milki wynikającego z przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt lub udzielonych gwarancji oraz odpowiedzialność wobec konsumentów. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają również zastosowania w przypadku utraty życia lub zdrowia bądź uszkodzenia ciała danej osoby. Milka dokłada ogromnych starań, aby jego strony internetowe były wolne od wirusów, jednakże nie możemy zagwarantować ich całkowitego braku. Z tego względu, przed pobraniem dokumentów i danych zalecamy podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przeciwko wirusom (np. stosowanie skanerów wykrywających wirusy). Milka nie gwarantuje, że usługi oferowane na jej stronach internetowych są wolne od wad lub błędów, ani nie gwarantuje ich dostępności.

5. Prognozy i plany

W serwisach internetowych można znaleźć prognozy i plany dotyczące przyszłego rozwoju Firmy Milka, sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniami. Jednakże rezultaty faktycznie osiągnięte przez firmę mogą się zdecydowanie różnić od wcześniejszych prognoz gdyż ma na nie wpływ cały szereg czynników związanych z działaniami konkurencji oraz procesami makroekonomicznymi, pozostającymi poza wpływem Firmy Milka. O ile nie wynikałoby to z prawnych zobowiązań, Milka nie ma intencji ani możliwości aktualizowania wszystkich prognoz zamieszczonych na tej stronie internetowej.

6. Produkty Firmy Milka

Produkty/marki przedstawione w prezentacji internetowej są przykładowymi produktami/markami Firmy Milka. Firma nie może jednak udzielić gwarancji, że przedstawiony produkt/marka jest aktualnie dostępny w Polsce.

Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem, bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania jest niniejszym wyraźnie wyłączone. W takim zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy właściwego prawa, wszelkie spory dotyczące niniejszej witryny internetowej będą rozstrzygane w Częstochowie. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania jest lub stanie się nieważne, fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność pozostałych postanowień.